Rezerwacja biletów

Regulamin

programu lojalnościowego Extra

§ 1 Postanowienia ogólne dotyczące programu Extra.

1.1 Organizatorem programu lojalnościowego Extra jest Stena Line Scandinavia AB, z siedzibą w Göteborgu, Szwecja.


§ 2 Słowniczek użytych pojęć:

2.1 Program – program lojalnościowy Extra prowadzony przez Stena Line Scandinavia AB.

2.2 Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w programie.

2.3 Członkostwo – czas udziału Uczestnika w Programie.

2.4 Numer Członkowski - unikalny numer identyfikacyjny nadany Uczestnikowi przez organizatora Programu.

2.5 Konto Członkowskie (lub zamiennie Konto) – indywidualne konto Uczestnika w aplikacji informatycznej Programu, na którym przy użyciu Numeru Członkowskiego są zapisywane i rejestrowane wszystkie zdarzenia i transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie Punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

2.6 Karta Członkowska – wygenerowany przez system rezerwacyjny Stena Line dokument z wydrukowanym numerem Konta Członkowskiego, umożliwiający zbieranie Punktów w Programie przy dokonywaniu czynności podlegających punktowaniu zgodnie z niniejszym Regulaminem; Karta Członkowska nie jest kartą płatniczą, debetową, kredytową ani żadnym innym środkiem płatności.

2.7 Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów na jego Koncie Członkowskim.

2.8 Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Uczestnik zgłasza przystąpienie do Programu.

2.9 Punkty Extra lub zamiennie Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom w ramach Programu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.10 Punkty Przedawnione – punkty Extra, których okres ważności upłynął.

2.11 Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.

2.12 SEMBO – współpracujący ze Stena Line system rezerwacji miejsc noclegowych.

2.13 Lista Pasażerska – lista osób wspólnie podróżujących na jednej rezerwacji.

2.14 Poziomy Członkostwa – określenie statusu klienta, jaki posiada w Programie. Poziomy Blue i Gold różnią się między sobą sposobem przeliczania punktów i rodzajem ofert wysyłanych przez Stena Line do Uczestników.


§ 3 Postanowienia ogólne dotyczące udziału w Programie.

3.1 Rejestracja Uczestnika Programu.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne, Karty Członkowskie udostępniane są pełnoletnim Uczestnikom po zadeklarowaniu uczestnictwa w Programie, poprzez złożenie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego na stronie www.stenaline.pl na podstronie „Moja strona”. Można też przystąpić do Programu dokonując stosownego zgłoszenia podczas dokonywania rezerwacji usług Stena Line przez Internet (pod warunkiem posiadania zarejestrowanego profilu online) lub telefonicznie, na terminalu promowym, w autoryzowanych biurach podróży albo osobiście w recepcji na promach Stena Line. Warunkiem przystąpienia do programu Extra jest posiadanie ważnego adresu mailowego.

 

3.2 Okres obowiązywania Członkostwa.

Członkostwo w Programie rozpoczyna się od złożenia wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, z chwilą otrzymania przez organizatora potwierdzenia rejestracji Uczestnika składanego poprzez kliknięcie na link w mailu potwierdzającym rejestrację, jaki zostaje wysłany do osoby składającej Formularz Rejestracyjny po jego złożeniu albo dokonującej rejestracji telefonicznej; w odniesieniu do rejestracji osobiście w recepcji na promach Stena Line Członkostwo rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia danych Uczestnika do Programu. Członkostwo rozpoczyna się wraz z wysłaniem przez Uczestnika smsa, w treści podając swój adres mailowy, na specjalny numer telefonu +48 799 353 720 oraz otrzymaniem wiadomości zwrotnej z Numerem Członkowskim. Koszt smsa zależy od lokalnych stawek operatora. Stena Line nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy usługa nie jest dostępna u danego operatora. Każdy nowy Uczestnik otrzymuje wiadomość powitalną zawierającą Numer Członkowski. Można też otrzymać Kartę Członkowską z Numerem Członkowskim na pokładzie promu, w recepcji. Organizator może warunkować wydanie Karty Członkowskiej okazaniem dokumentu tożsamości przez Uczestnika.

 

3.3 Dane osobowe i ich aktualizacja.

Stena Line ponosi odpowiedzialność za wszystkie zebrane dane i informacje. Aby zapewnić właściwy sposób zarządzania danymi, firma Stena Line przestrzega przepisów prawa. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Stena Line chroni dane klientów i postępuje z nimi można znaleźć w polityce prywatności Stena Line.

 

3.4 „Moja strona” na www.stenaline.pl.

Aby w pełni wykorzystać zalety uczestnictwa w Programie najlepiej zarejestrować swój profil na podstronie „Moja strona” na www.stenaline.pl. Dzięki temu, każdy Uczestnik ma zapewniony bezpośredni dostęp do stanu punktowego swojego Konta Członkowskiego, które jest codziennie uaktualniane, do wyjątkowych ofert dla Uczestników oraz do rezerwacji. Aby założyć swój profil, potrzebny jest jedynie adres mailowy i wskazanie danych kontaktowych w stosownym formularzu.

 

3.5 Informacja o stanie Konta Członkowskiego.

Informacja o ilości zebranych Punktów i o Punktach Przedawnionych dostępna jest online na podstronie „Moja strona” w profilu Uczestnika. Informacja ta jest codziennie uaktualniana. Informacja o stanie Konta jest też przesyłana Uczestnikom drogą mailową wraz z informacją o aktualnych promocjach, a także podawana Uczestnikowi telefonicznie przez biuro rezerwacji Stena Line. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Punktów błędnie zarejestrowanych na Koncie Członkowskim.

 

3.6 Zakończenie Członkostwa.

3.6.1 Rezygnacja z Członkostwa.

Uczestnik może zakończyć Członkostwo w Programie w dowolnej chwili poprzez wyrejestrowanie w swoim profilu na podstronie „Moja strona” na www.stenaline.pl. Uczestnicy posiadający Punkty na Koncie w celu uzyskania pomocy przy rezygnacji z Członkostwa powinni skontaktować się telefonicznie z biurem rezerwacji Stena Line.

3.6.2 Zamknięcie Konta.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Członkostwa Uczestnika poprzez zamknięcie Konta Uczestnika zawierającego błędne dane kontaktowe lub jeśli Uczestnik nie zgłosił nowych danych w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich zmiany. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta danego Uczestnika i zakończenia jego Członkostwa, jeśli w ciągu kolejnych 24 (dwudziestu czterech) miesięcy nie została zrealizowana żadna transakcja z wykorzystaniem jego Konta Członkowskiego. Organizator zastrzega sobie również prawo do zamknięcia Konta Członkowskiego i zakończenia Członkostwa Uczestnika i/lub do anulowania całości lub części przyznanych Punktów. w przypadku stwierdzenia nadużyć ze strony Uczestnika, przez co rozumie się w szczególności nieprzestrzeganie przez Uczestnika obowiązującego Regulaminu lub inne działania mające na celu uzyskanie Punktów w sposób niezgodny z zasadami Programu.


§ 4 Zbieranie Punktów.

4.1 Korzystanie z numeru Extra.

Numer identyfikacyjny Extra może być wykorzystany jedynie przez jego właściciela, oznacza to, że Uczestnik, musi korzystać z rezerwacji (znajdować się na liście pasażerów).

 

4.2 Podstawa do naliczania Punktów.

4.2.1Punkty są naliczane za podróż promem, za zakupy oraz posiłki na pokładach promów Stena Line (za wyjątkiem promu Scottish Viking), na wszystkich liniach Stena Line w Polsce, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Łotwie i Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii. Punkty nie są naliczane za kwoty wydane na opłaty związane z przewozem ładunków, zakwaterowaniem na lądzie, biletami wstępu do atrakcji turystycznych, transferami autobusowymi oraz za inne imprezy organizowane na lądzie. Punkty nie są przyznawane za zakupy tytoniu i papierosów oraz produktów objętych promocją. Zbieranie Punktów za podróże dotyczy tylko podróży indywidualnych; Punkty nie są przyznawane w związku z wydatkami w ramach podróży grupowych, to jest podróży na jednej rezerwacji 10 lub więcej osób.
Wydatki w walutach innych niż EUR są przez organizatora przeliczane według oficjalnego kursu walut z systemu rezerwacyjnego.
Punkty nie zostaną dodane za rezerwacje, które zostały opłacone punktami.
Punkty naliczane są po zrealizowanej podróży i są ważne od dnia zakończenia podróży lub od daty zakupu towaru do końca kolejnego roku kalendarzowego.
Uczestnik zdobywa Punkty za podróże promem Stena Line rezerwowane w Stena Line lub przez SEMBO.
Stena Line określa za które produkty Uczestnik może zbierać punkty zarówno na terminalu jak i na pokładzie promu. Stena Line zastrzega sobie prawo do zmiany cen taryf i produktów na pokładzie w każdym czasie.
Zasady przyznawania Punktów mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania Programu.

4.2.2 Klienci Blue otrzymują 5 punktów za 1 wydane Euro. Klienci Gold otrzymują 10 punktów za 1 wydane Euro. Stena Line zastrzega sobie prawo do przeliczania niektórych produktów według innych stawek.

 

4.3 Rejestracja Punktów.

4.3.1 Rejestracja Punktów za zakupy na pokładzie promów.

Warunkiem naliczenia Punktów do zakupu na pokładzie promów jest okazanie przez Uczestnika Karty Członkowskiej kasjerowi przed zakończeniem przygotowywania paragonu fiskalnego. Niedochowanie tego warunku skutkuje niemożnością naliczenia Punktów, w szczególności w przypadku zgłoszenia wniosku o naliczenie Punktów po zakończonej podróży, przy czym Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Punkty nie będą naliczane za produkty w specjalnych cenach dla członków programu.

4.3.2 Rejestracja Punktów za rezerwacje podróży.

W celu uzyskania punktów za rezerwacje podróży promami Stena Line należy podczas dokonywania rezerwacji podać Numer Członkowski. Punkty są naliczane również, jeżeli rezerwacji dokonuje się przez biura podróży – autoryzowanych agentów Stena Line. Jeśli Uczestnik zalogował się poprzez podstronę „Moja strona” do witryny www.stenaline.pl, Numer Członkowski pojawia się automatycznie przy rezerwacji. Numer Członkowski przenoszony jest też automatycznie na Liście Pasażerskiej w rezerwacji, przy nazwisku Uczestnika. Punkty naliczane są po zrealizowanej podróży.

4.3.3 Rejestracja Punktów za wspólne rezerwacje podróży.

Rezerwacja wspólnej podróży do 9 (dziewięciu) osób włącznie uprawnia do naliczenia Punktów za taką podróż, pod warunkiem, że Uczestnik znajduje się na Liście Pasażerskiej. W przypadku ofert specjalnych Punkty uzyskać może ograniczona liczba osób, w zależności od treści danej oferty. Jeśli na rezerwacji jest więcej Uczestników, ich Numery Członkowskie podawane są przy nazwisku na Liście Pasażerskiej. Jeśli rezerwacja została dokonana na www.stenaline.pl, należy jedynie podać Numer Członkowski przy nazwisku każdego wspólnie podróżującego Uczestnika. Wszyscy Uczestnicy wpisani na jednej rezerwacji uzyskują dla siebie Punkty, przy czym Punkty za wspólną podróż dzielone są automatycznie w częściach równych według liczby Uczestników wpisanych na
stosownej Liście Pasażerskiej, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Rezerwacje w SEMBO mogą mieć jedynie jeden Numer Członkowski, czyli tylko jeden Uczestnik może uzyskać Punkty.

4.3.4 Wyjątki.

Nie można uzyskać Punktów za tę część podróży, która została rozliczona z wykorzystaniem Punktów lub została zrealizowana dzięki darmowym biletom, ani za zakup karty prezentowej, jak również za inne składniki rezerwacji pochodzące od dostawców Stena Line (hotele, wejścia do atrakcji turystycznych itp.), a także za przewóz ładunków innych niż bagaż pasażerów, zgodnie z odrębnymi Warunkami Przewozu na promach Stena Line.


§ 5 Realizacja Punktów.

5.1 Zasady korzystania z Punktów.

Punkty można wykorzystać wyłącznie do rezerwacji transportowych oraz rejsów turystycznych takich jak Weekend na morzu, Rejs wakacyjny. Punkty nie podlegają wykorzystaniu do rozliczeń tematycznych imprez 24 godzinnych organizowanych na statku takich jak Rodzinne Niedziele, Ferie na morzu, Mikołajki na morzu.

Punkty nie podlegają wykorzystaniu do rozliczeń za rezerwacje pakietów turystycznych (wyjazdów ze zwiedzaniem i wycieczek kilkudniowych) realizowanych przez firmę Stena Line Polska.

Punkty nie podlegają także wykorzystaniu do rozliczeń za rezerwacje związane z imprezami sportowymi takimi jak Rowerowy Potop, Biegowy Potop, Zimowe szlaki w Szwecji.
Punkty nie podlegają również wykorzystaniu do rozliczeń tematycznych imprez 24 godzinnych organizowanych na statku ani wyjazdu Szwecja w jeden dzień, ani jeśli do innego wyjazdu zostanie wykupione jakiekolwiek świadczenie dodatkowe na lądzie od Stena Line (np. transfer autobusowy, wycieczka z przewodnikiem). Punkty nie podlegają wykorzystaniu do rozliczeń za rezerwacje związane z przewozem ładunków, zakwaterowaniem na lądzie, wycieczkami autokarowymi organizowanymi na lądzie, biletami wstępu do atrakcji turystycznych, transferami autobusowymi oraz rezerwacjami SEMBO.

Punkty można zmienić na rezerwację wyłącznie bezpośrednio w Stena Line: poprzez rezerwację online, telefoniczną lub osobistą. Nie można realizować punktów w biurach podróży – partnerach Stena Line.

 

5.2 Okres ważności Punktów.

Punkty zachowują ważność od dnia zakończenia podróży lub od daty zakupu towaru do końca kolejnego roku kalendarzowego. Wygasłe i niewykorzystane Punkty usuwane są z Konta automatycznie na koniec ostatniego miesiąca w roku czyli 31 grudnia.

 

5.3 Wspólne podróże.

Uczestnik może rozliczyć swoimi Punktami podróż innej osoby, pod warunkiem jednakże, że sam bierze udział w tej podróży, na tej samej rezerwacji. Indywidualne oferty specjalne dotyczą wyłącznie Uczestnika, chyba, że zaznaczono inaczej.

 

5.4 Poziomy członkostwa.

Członkostwo w programie rozpoczyna się od poziomu Blue. Członkostwo jest automatycznie odnawiane co 12 miesięcy. Jeśli klient Blue zdobędzie w ciągu roku 6250 punktów (suma punktów uzbierana w ciągu 12 miesięcy) automatycznie uzyska status klienta Gold. Uczestnik utrzyma status klienta Gold pod warunkiem uzyskania w ciągu roku 12 500 punktów (suma punktów uzbierana w ciągu 12 miesięcy). W przypadku uzyskania przez klienta Gold mniejszej ilości punktów niż wymagane 12 500 klient automatycznie powróci do statusu Blue.


§ 6 Postanowienia końcowe.

6.1 Zmiany w Programie.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.stenaline.pl oraz poprzez newslettery skierowane do Uczestników.

 

6.2 Korzystanie z Programu.

Uczestnik programu Extra nie może korzystać jednocześnie z programu lojalnościowego dla firm „Business Traveller” na tej samej rezerwacji.

 

6.3 Czas trwania Programu.

Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 6.1. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wykorzystane w terminie określonym w ogłoszeniu o zawieszeniu/zakończeniu Programu. Punkty, które nie zostały wykorzystane we wskazanym powyżej terminie wygasają i nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne świadczenia.

 

6.4 Reklamacje.

6.4.1 Reklamacje dotyczące udziału w Programie mogą być zgłaszane Organizatorowi telefonicznie pod nr telefonu +48 58 6609200, e-mailowo extra.pl@stenaline.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Stena Line Polska Sp. z .o.o., ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia z dopiskiem „Program Extra”.

6.4.2 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.

6.4.3 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

 

6.5 Wyłączność.

Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

6.6 Prawo właściwe i jurysdykcja.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa szwedzkiego. W przypadku, gdy miejscem zamieszkania Uczestnika nie jest Królestwo Szwecji, podlega on jurysdykcji sądów szwedzkich w Göteborgu.


Regulamin

Tutaj możesz pobrać regulamin programu lojalnościowego Extra w formacie PDF.