Rezerwacja biletów

Odprawa biletowa i przekraczanie granicy


Jakie dokumenty są wymagane do przekroczenia granicy?

Pomimo, iż od 21 grudnia 2007 Polska przystąpiła do układu z Schengen, dorośli pasażerowie przekraczający granicę muszą mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, dziecko paszport lub tymczasowy dowód osobisty.

Informujemy, że w portach mogą się odbywać kontrole bezpieczeństwa pasażerów, bagażu i pojazdów, zgodnie z międzynarodowymi przepisami (ISPS - Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego, wprow. 1.07.2004). Wszyscy pasażerowie podróżujący statkami w ruchu międzynarodowym muszą mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Pasażerowie, którzy nie posiadają takiego dokumentu, nie będą przyjmowani na pokład.

Akceptowanym dokumentem tożsamości są tylko paszporty lub dowody osobiste wskazujące obywatelstwo pasażera. Prawa jazdy, karty podatkowe, legitymacje studenckie, karty bankowe lub inne podobne zaświadczenia nie są uznawane za ważne dokumenty tożsamości. Wszyscy pasażerowie (również dzieci) są obowiązani posiadać ważny dowód tożsamości: paszport lub dowód osobisty.

Kontrola (wykonana przez lokalną policję / straż graniczną) może nastąpić również po dopłynięciu w porcie docelowym lub przed podróżą powrotną. Warto też pamiętać, że wiele hoteli wymaga okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania.

Na pasażerach spoczywa obowiązek uzyskania informacji, jakiego rodzaju dokumenty wymagane są w kraju ich podróży. W razie wątpliwości zalecamy kontakt z ambasadą kraju docelowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię Straży Granicznej w Warszawie pod numerem +48 22 6029325 lub na stronie www.strazgraniczna.pl

 

What documents are required to cross the border?

Despite the fact that since December 21, 2007 Poland has been a signatory of the Schengen Agreement, passengers crossing the border must have an ID card or passport, child passport or temporary ID card.

Please be advised that at ports, security checks for passengers, baggage and vehicles may be carried out in accordance with international regulations (ISPS - International Ship and Port Facility Security Code, introduced July 1, 2004). All passengers traveling by ship in international traffic must carry a valid ID. Passengers who do not have such a document will not be accepted on board.

Only passports or ID cards indicating your nationality are accepted. Driving licenses, tax cards, student cards, bank cards or other similar certificates are not considered valid identity documents. All passengers (including children) are required to have a valid ID: passport or ID card.

The checks (carried out by the local police / border guards) can also take place after arriving at the destination port or before the return journey. It is also worth remembering that many hotels require an ID to check in.

It is the passengers' responsibility to obtain information on what types of documents are required in their country of travel. We recommend contacting the embassy of the destination country.

Detailed information can be obtained by calling the Border Guard hotline in Warsaw at +48 22 6029325 or at www.strazgraniczna.pl