Rezerwacja biletów

Regulamin Programu Business Traveller

1. 

Stena Line - Stena Line Scandinavia AB z siedzibą w Göteborgu/Szwecja, organizator Programu.

2.
  

Program – program o nazwie Business Traveller skierowany do firm deklarujących częste (kilka razy w roku) korzystanie z usług Stena Line na linii Gdynia – Karlskrona oraz na innych liniach obsługiwanych przez Stena Line.

3.
  

Cennik – polska wersja językowa cennika biletów promowych i kabin na promach Stena Line na trasie Gdynia – Karlskrona oraz na innych liniach obsługiwanych przez Stena Line.

4.
  

Uczestnik – firma z siedzibą w Polsce zgłoszona do udziału w Programie, posiadająca aktywny numer identyfikacyjny zarejestrowany w systemie rezerwacyjnym Stena Line.

5. 

Regulamin określa zasady udziału w Programie organizowanym przez Stena Line.

6. 

Program skierowany jest do firm, nie dotyczy osób prywatnych.

7. 

Numer Uczestnika Business Traveller nie może być łączony w ramach tej samej rezerwacji z numerem programu lojalnościowego Extra dla klientów indywidualnych. Jednakże Uczestnik programu Business Traveller może zbierać punkty Extra za zakupy na pokładach statków.

8. 

Program dotyczy przejazdów, przewozów pasażerskich oraz pakietów turystycznych, których ceny opublikowane są w Cenniku oraz na stronie www.stenaline.pl.

9. 

Program nie dotyczy frachtu oraz rezerwacji grupowych powyżej 19 osób.

10.

Aby przystąpić do programu Business Traveller należy posiadać ważny adres mailowy oraz zarejestrować się na stronie www.stenaline.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu programu Business Traveller. Do programu nie można przystąpić telefonicznie, w kasie na terminalu, na pokładach statków ani w autoryzowanych biurach podróży.

11.
  

Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może powodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień wynikających ze statusu Uczestnika Programu.

12.

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane do administrowania Programem oraz do przesyłania im indywidualnych ofert usług Stena Line i/lub podmiotów współpracujących ze Stena Line oraz informacji handlowych dotyczących takich usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Programie.

Stena Line ponosi odpowiedzialność za wszystkie zebrane dane i informacje. Aby zapewnić właściwy sposób zarządzania danymi, firma Stena Line przestrzega przepisów prawa. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Stena Line chroni dane klientów i postępuje z nimi można znaleźć w polityce prywatności Stena Line. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe udostępnia Stena Line w celu zawarcia i realizacji Umowy (osobom reprezentującym Uczestnika lub osobom wskazanym do kontaktu przez Uczestnika), klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: https://www.stenaline.pl/regulacje/przetwarzanie-danych-kontrahenci , w terminie i w sposób zgodny z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Na każde żądanie Stena Line Uczestnik niezwłocznie przedstawi potwierdzenie przekazania ww. klauzuli informacyjnej osobom, których dane udostępnił Stena Line. Uczestnik powinien ponadto sprawdzać, jakie zmiany wprowadzane są na bieżąco do Regulaminu. Informacje o zmianach dostępne są nawww.stenaline.pl oraz w newsletterach regularnie przesyłanych Uczestnikom pocztą elektroniczną.

13. 

W programie Business Traveller uczestniczyć może firma z siedzibą w Polsce, która wyda przynajmniej 2250 pln PLN na swoje przejazdy w ciągu w ciągu 12 miesięcy uczestnictwa w programie.

14. 

Wysokość zniżki zależna jest od sumy wartości rezerwacji (przed odliczeniem zniżki) dokonywanych na numer. I identyfikacyjny Uczestnika w ciągu roku uczestnictwa. Wysokość zniżek ilustruje poniższa grafika.

 15.

Po przekroczeniu określonego poziomu, zniżka zostaje podwyższona do odpowiedniej wysokości w ciągu 24h zgodnie z Tabelą Zniżek.

16.

Zniżka w programie Business Traveller obejmuje przewóz pojazdów z pasażerami w produktach Economy, Flexi, Premium oraz przejazd pasażerów pieszych. Zniżka obejmuje wszystkie rodzaje kabin z wyjątkiem kabiny Panorama Class na trasie Gdynia- Karlskrona. Wszystkie pozostałe produkty nie podlegają zniżce w programie Business Traveller jednak są one ważne przy obliczaniu całkowitej kwoty wydanej na przejazdy.

17.

Warunki anulowania rezerwacji w programie Business Traveller dostępne są na stronie internetowej www.stenaline.pl

18.

Zmiany w rezerwacji mogą podlegać dodatkowym opłatom za zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.stenaline.pl

19.

Warunkiem uzyskania zniżki podczas rezerwacji telefonicznej jest podanie numeru identyfikacyjnego. Numer nie może zostać dodany do potwierdzonej już rezerwacji, (czyli „wstecz”).

20. 

Numer identyfikacyjny zostaje zablokowany po roku uczestnictwa, jeśli w ciągu roku nie zostały dokonane żadne rezerwacje.

21.

Stena Line ma prawo zablokować numer identyfikacyjny, jeśli uczestnik działa na szkodę Stena Line lub, jeśli nie przestrzega zasad uczestnictwa w Programie.

22.

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie na własne życzenie wyrażone na piśmie i przesłane do Stena Line.

23. 

Zniżka dotyczy rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Stena Line Polska, nie może być realizowana za pośrednictwem biur podróży.

24. 

Stena Line zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O każdych zmianach uczestnicy Programu zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

25. 

Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Stena Line zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.

26. 

O zakończeniu Programu uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniej niż 1 miesiąc.

27. 

Reklamacje dotyczące udziału w Programie mogą być zgłaszane Organizatorowi telefonicznie pod nr telefonu +48 58 6609200, e-mailowo bt.pl@stenaline.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora w Polsce: Stena Line Scandinavia AB., ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia z dopiskiem „Program Business Traveller”.

28. 

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.

29. 

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

30. 

Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

31. 

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa szwedzkiego. W przypadku, gdy miejscem zamieszkania Uczestnika nie jest Królestwo Szwecji, podlega on jurysdykcji sądów szwedzkich w Göteborgu.